Home | News | National News (USA, Canada, Europe and Australia)

Assyrian Women Federation Conference

Posted: Wednesday, November 03, 2010 at 08:25 PM CT


Assyrian Women Federation Conference. Photo: Linda Asmar

Historisk konferens gav nytändning
2010-10-18 — Det här har varit en dröm för oss i många år.

AKFs ordförande Afamia Maraha öppnade den internationella konferensen med en historisk tillbakablick. Två dygn senare hade man överträffat drömmen.

Ett nätverk för assyriska kvinnor i världen. Det var ett av huvudmålen med AKFs internationella konferens i Folkets hus i Hallunda. Drygt 180 deltagare från Tyskland, Holland, Syrien och hela Sverige hade samlats för att insupa ny kunskap.

AKF hade bjudit in föreläsare från olika länder för att få en helhetsbild om hur den assyriska kvinnan har det i världen.

  • Chamiram Hanna från Syrien berättade om kvinnans roll i sitt hemland.
  • Elena Piraeva, Georgien, gav en inblick i de assyriska kvinnornas situation i sitt hemland.
  • Anisa Said, Tyskland, om den assyriska kvinnans självständighet och hälsa.
  • Attiya Gamri, Holland, om levnadsförhållanden för assyriska kvinnor i Irak före och efter Saddam.
  • Ninwe Maraha, USA om hur assyriska kvinnors organiseringskiljer sig i USA från Sverige.

Varje föreläsare utgjorde en pusselbit som tillsammans gav en världsomspännade bild om hur den assyriska kvinnan har det samt vilka kanaler man kan använda för att börja nätverka.

Den föreläsning som berörde deltagarna mest var Attiya Gamris om den assyriska kvinnan i Irak. - Det pågår ett folkmord på vårt folk idag, var Gamris budskap. Hon inte bara berättade om konkreta fall med massaker utan visade även en dokumentär som hon tillsammans med holländska journalister gjort i Irak. Efter hennes tal samlades massvis med deltagare runt henne med tårar i ögonen. Allihop frågade hur de kunde hjälpa till. När dagen var över hade kvinnorna samlat ihop mer än 10 000 kronor att skänka till lobby organisation en Assyria Council of Europe.

Mellan föreläsningarna delades de 180 deltagarna in i mindre grupper för att närmare diskutera frågestälningar. Under första workshopen ville AKF ha svar på: Vilka fördelar finns det med att skapa ett nätverk mellan assyriska kvinnoorganisationer på internationell nivå och hur kan det förverkligas? Andra workshopen: Hur kan AKF arbeta för att stärka assyriska kvinnor i hemlandet? Senare fick grupperna i storgrupp lyfta fram sina bästa idéer.

Lördagskvällen avslutades senare med en kulturafton där skådespelerskan Yelda Hadodo framförde delar av föreställningen Iamjustagirl vilket blev en succé. Därefter fortsatte kvällen med assyrisk folkdans till toner av sångerskan Orshina och senare Numan Kass Elias.

Responsen efter konferensen tyder på att den var uppskattad. Många redan aktiva profiler berättar om hur de fått en nytändning att fortsätta att göra ett gott jobb för den assyriska kvinnan. Andra som slutat berättade att de nu vill tillbaka. Konferensen var en dröm och nu har drömmen överträffats.

Text och bild: Linda Asmar

 


Assyrian Women Federation Conference. Photo: Linda Asmar

Historic conference gave new momentum
(NOTE: Google English translation of above article)

2010-10-18 — This has been a dream for us for many years. AKFs President Afamia Marah opened the international conference with an historical overview. Two days later it had surpassed the dream. A network of Assyrian women in the world. It was one of the main goals of AKFs international conference in the People's House in Holland. More than 180 participants from Germany, Holland, Syria and the whole of Sweden had gathered to imbibe new knowledge.

AKF had invited speakers from different countries to get an overall picture of how the Assyrian woman in the world.

  • Chamiram Hanna from Syria, spoke about the role of women in their homeland.
  • Elena Piraeva, Georgia, gave an insight into the Assyrian women's situation in her homeland.
  • Anisa Said, Germany, on the Assyrian women's autonomy and health.
  • Attiya Gamri, Holland, on the living conditions of Assyrian women in Iraq before and after Saddam.
  • Ninwe Marah, USA on Assyrian women's organization is different in the U.S. from Sweden.

Each lecturer was a piece of the puzzle that together provided a global picture of how the Assyrian woman has it and what channels they can use to start connecting. The lecture, which touched most participants were Attiya Gamri of the Assyrian women in Iraq. - There has been a genocide of our people today, was Gamri's message. She not only told about specific cases with the massacre but also showed a documentary that she and Dutch journalists have made in Iraq. After her speech were lots of participants around her with tears in their eyes. They all asked how they could help. When the day was over, women had amassed more than SEK 10,000 to donate to the lobbying organization Assyria Council of Europe.

Between the lectures, 180 participants formed into small groups to discuss questions.

During the first workshop wanted AKF to answer: What are the benefits of creating a network between the Assyrian women's organizations at the international level and how can it be realized? Second workshop: How can AKF work to strengthen the Assyrian women in the home country? Saturday night ended later with a cultural evening in which the actress Yelda Hadodo made parts of the show Iamjustagirl which was a success. Then continued the evening with Assyrian folk dance to the tunes of singer Orshina and later Numan Kass Elias.

The response after the conference suggests that it was appreciated. Many are already active profiles talk about how they got a new lease of life to continue to do a good job for the Assyrian woman. Others who quit said they now want back. The conference was a dream and now the dream has been exceeded.

Text and photo: Linda Asmar


News Forum | Women's Forum: Assyrian Women Federation Conference

National News [USA, Canada, Europe and Australia] Archives


Do you have any related information or suggestions? Please email them.
AIM | Atour: The State of Assyria | Terms of Use.