Assyrian Forums
 Home  |  Ads  |  Partners  |  Sponsors  |  Contact  |  FAQs  |  About  
 
   Holocaust  |  History  |  Library  |  People  |  TV-Radio  |  Forums  |  Community  |  Directory
  
   General  |  Activism  |  Arts  |  Education  |  Family  |  Financial  |  Government  |  Health  |  History  |  News  |  Religion  |  Science  |  Sports
   Greetings · Shläma · Bärev Dzez · Säludos · Grüße · Shälom · Χαιρετισμοί · Приветствия · 问候 · Bonjour · 挨拶 · تبریکات  · Selamlar · अभिवादन · Groete · التّحيّات

I Mtakazto,… Bu cëlmo di cëtmo mëqqa malaxla?

    Previous Topic Next Topic
Home Forums Government Topic #141
Help Print Share

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 443
Member Feedback

I Mtakazto,… Bu cëlmo di cëtmo mëqqa malaxla?

Sep-14-2012 at 11:34 PM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

I Mtakazto,…
Bu cëlmo di cëtmo mëqqa malaxla?

Essays about the Assyrian Democratic Organization (ADO) established in Sweden in the 1970's.

Jan Bet-Sawoce

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

 
Forums Topics  Previous Topic Next Topic

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 443
Member Feedback

1. I Mtakazto,… Bu cëlmo di cëtmo mëqqa malaxla? Part 1

Sep-14-2012 at 11:35 PM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
I Mtakazto,…
Bu cëlmo di cëtmo mëqqa malaxla?

1

I dëglo, kubacla şënca b šaţara,
I šroluṯo, şënca b jaşara.

Haka meẖox l mamro d dëglo, taqa latle,
I naqlayo bi jaşarayḏox, mjarëb d howët šariro.
Victor Hugo

Aẖnone w Aẖwoṯo,

I masalaṯe d Suriya, du Bacaṯ, du Ḫafëzko,… balki maẖëtxu bolo, lë cabërnola. Hul d aṯi meni, haka harke w haka b ǧer dëkoṯo, bu ëmkan d këtli mcaqboli w këmcaqabna. Gabayna an noše mën këmmi? W laf ayko kruhţi? Dalolo w madëlono kumarno lë kobëc, kulle l qul di cayno, kmaẖwën.

Bu zabno gëd ducarno ëšmo la-xalf, laš 70´yat, lu zabno, heš ẖaṯo d aṯina lu Swed. An aṯoye, u sahmo rabo mu Ţuro´wën. A ẖrene sahmo mi Gozarto w sahmo ste më Beṯ-Nahrin du Cëraq´wën.

Rakiwo i Mtakazto. A clayme du Ţuro, xu şahyo d rohëţ lam maye, rahiţi lašan d cëwdi l ramẖël w lu ẖreno. Hano ubciwo. Këmarno, bi qale d huwwe, hano maẖwele li arco ste w li šmayo ste.

An nošayḏan d aṯën mi Gozarto w mad duwal ẖrene d këtte ẖakome carab, më zawno, këtwolle b meẖayye ǧer briṯo w haṯe ẖaḏërtowa.

Bramšël caşriye, b Södertälje bi cito d Mor Yacqub, Ninos Aẖo czimowe. Sim reklame lašane, gëd qore mimre,… xëd ǧalabe noše ëno ste azzi.

Malëzli cal u pëskëlet, gëd bodën 8 caşriye, maţino qëm du tarco du cboro, tmone nuquş ẖammëš daqayëq. Cabërno lu şalon nošo dayfo ǧer meni layt! Mšawašno!...

Lawǧël, gawe du şalon ẖaḏiro l šëkël d ẖago d mëštuṯo, b lebi mërli ”ašër kmaẖwe latyo adlalyo…” Cël mi dëkke ẖzeli Jozef Čačan ksoyëm durošo bu kaman diḏe, ẖzeli Ḫabib Musa, azzi lafele. ”Šlomo Ḫabib! Aẖun aydarbo hat?” Madcarle ”b šayno Jan!” Mërlile: Adlalyo gëd howe u yawmo d Ninos? Madcarle: E Jan, harke gëd howe. Mërlile: Bas aẖuno i ẖëḏriye du şalon d mëštuṯoyo?! Madcarle: E hawxa gëd saymile, ẖafle amarikiyeyo.

Šrolowe, u şalon mẖaḏrowe l ẖafle amarikiye. An nošayḏan di Gozarto, baš 70´yat hënne amţalle u xabrano. I naqqa d maẖtiwo maşat mdawrëne ëmmiwo lu šahro <ëmṯonoyo?> du lalyo ”ẖafle amarikiye”. D hëwewo maşat lo mdawrëne, ëmmiwola ”ẖafle lëbnaniye”.

Hani 40 šne haqqa malaxlan. Mu yawmo qamoyo, u dard d këtwolle, hanowe w mëqqa mqatelan cal foṯe d hawxa, harke latyo dukṯa d cubarno rwiẖo. Gëd ţurena l bëṯër.

Baš 70´yat, u ganal-sakratar bi dawle das Sovyet Loenid Brejnev´we. Aẖna ste u ganal-sakratar diḏan di Mtakazto Arsan Arsan´we.
Bu cwodo, lašan i ëmṯo, mëş şafro më Södertälje ëzzewo hul lë Stockholm <30 km>. Quţalwo ruẖe bu cwodo. Meqëm d uzzewo lu bayto ste, uṯewo lu ẖuḏro, samwolan propoganda ”Gwaru! Gwaru! Amţewu nacime! Maẖetu ëšmayye Sargon, Ašur, Ninos,… Maqrawunne! Ţrowën dakatra, mhandësin, muẖamiye,… ţër miṯaqfi! Aẖna bu balad mëtẖaḏro w raqi d Suriya, hawxawan, ac carab miẖasdiwo elan!...

8 aylël 2012

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 443
Member Feedback

2. I Mtakazto,… Bu cëlmo di cëtmo mëqqa malaxla? Part 2

Sep-14-2012 at 11:36 PM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
I Mtakazto,…
Bu cëlmo di cëtmo mëqqa malaxla? Part 2

2

B gawe du lišono carabi, bu diyalog yawmono, bayn dan noše kkorëx tre xabre ǧalabe muhim. Ḫa mënayye ”xroţo” w u ẖreno ste ”clošo”.

Han naqqa kito cade, nošo cal nošo mede lë kmosëk. La´an kulle, kuḏci aẖ ẖaye tëslayene, klozëm hawxa qoḏën w fayti. Haka kito lašanayye baẖ ẖaye mede muhim ste w hano koṯe cal iḏe d mamur di dawle, haṯe këmmila ”waşiţa” aw ”calaqa başiţa, camëqto” aw yacni mede ”macruf ẖëzbi, šërţi, mwaḏḏaf”.
Bëṯër knuţri w këmbarbëzi ”inšalla gëd howe”. Haka hawi ste ”mašalla calayk! Hawi w xalëş w dlo rëšwe. Hawxa, mede başiţ mqadamlan!”

Hawxa noše, bayn dan noše ẖrene kowën ”šaţërin, këtte calaqa, fëhume, mṯaqfe,…”

Aẖnone w Aẖwoṯo,

Ḫa i naqla d loḏëc i falsafaṯe daẖ ẖaye yawmoye, abadan lë kqodër d fohëm lo li cito mënyo? W lo li mtakazto mënyo? Mawxa kẖuzeno muhim hani d mitahwën, d mitaẖwën.

Awwël d rakiwo i Mtakazto, sim ela ”polit-biro”. Hënne ëmmiwole ”maktab-siyasi”. Buwwe këtwo Arsan Arsan, ganal-sakratar. Alyas Be-Šahin, u ẖabsoyo, Gabriyel Afram u nëẖloyo… Hedi bëṯër markawwe u xëţuto du ”xal w xwarzetiye”. Yacni man ahël diḏi w man mi qriṯayḏi, lë ẖḏorayye.

B zabno karyo, malyo i Mtakazto ”ţuroye”. Hënne an noše di Gozarto ëmmiwonne ”a trak”. ”A trakani” bi Mtakazto lašan d lëwalle şayţara, bdele koṯe ”mtakze gabore rabe”. Baynoṯayye w lo ẖa nacimo laṯi lu Swed. Kulle mṯaqfewën.

Harke kito mede, gab an nošani kul ẖa d koḏëc qore w koṯëw carabi, nošo më kul mede, xëd hënne d këmmi: Tamamyo, xëd kobëc leboxyo!

Aẖna, qrayto w kṯawto bu carabi cal d latwolan, ëmmiwo: Hani dlo bakaloryosne. Ḫa d huwewo hawxa, b caynayye nëquşo mëẖšawwo, yacni qariwo lu Gawriye di Xate´wan b caynayye. U sabab mënwe? Hedi hedi hano gëd šuraẖne.

I Mtakazto, uṯewola mi Qamëšlo, buyone muhim w ǧalabe sërri. Man w aydarbo manţewolën? Bi qamayto maḏco latwolan, bëṯër aḏëcina, u ganal-sakratar di Mtakazto Arsan Arsan këtwole ẖoṯo, ëšma Samira, hiyya ste bu tukozowa, amţiyowalle. Bi ţiyara rëwxowa më Stokholm, ëzzawo lu Šam, bëṯer li Qamëšlo. Tamo lašan i ţaşe d miḏayco fayšowala yarẖo si emo w su babo. I Mtakazto, hënne ëmmiwola i ”qiyyade” mẖaḏrowa ẖa buyono b sër, u lalyo ẖaroyo amţiyowale, ubowale li Samira. Şafro qaymowa, ducrowa bu darbo lu Swed.

B salame mëţyowa lu Swed. B gawe di Mtakazto, gëd misamwo propoganda, ”… aṯilan mi ʾqiyyadeʾ buyono ǧalabe sërri w muhim. Hano kobëc d qurenale aclayxun lašan d uḏcitu u cwodo sërri mëqqa muhimyo bi Mtakazto.” Nuţrinawo w nuţrinawo. Šabe, yarẖe, ëšne,… ”aṯoyoyo, lë mtarjëm, kmiẖaḏër, šaǧle başiţayo, u tanḏim këtle ǧer masuliyat,…”

10 aylël 2012
(Hawulli şabër, bëṯra aṯoyoyo)

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 443
Member Feedback

3. I Mtakazto,… Bu cëlmo di cëtmo mëqqa malaxla? Part 3

Sep-14-2012 at 11:36 PM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
I Mtakazto,…
Bu cëlmo di cëtmo mëqqa malaxla?

3

”Ḫaqiqa bu tarix, l mën? Mu sababano, u tarix di oşmanliye hawi, cëlmo d dugle.

Bu Madënẖo, dugle latyo caybo.” Falih Rıfkı Atay, Zeytin Daǧı, Remzi Yayınevi, 1938, f. 7.

Aẖnone w Aẖwoṯo,

Bu cëlmo dac carab ag gabe, aẖ ẖarakat siyasi; semoloye w yaminoye, i naqla dë kmaydi hadomo ẖaṯo kmawmalle cal u Qurcan. Mëd ymele, han naqla cabër. Këmmile: Ucdo hawët ẖa mënayna! Han naqla harke kfoyëš, mën gaboyo… Haka qawmiyo, këmmile ”hawët qawmi!” haka Naşëriyo, këmmile ”hawët naşëri!” haka semoloyoyo, lu gurubano dlo farq l kulle ”šuciye” këmmënne, yacni qominist. Hano ste cayni mede mëd ymele këmmile ”hawët šuci!” W dlo u hadomo lë kcobër.

Bi ţayuṯo kito šëhodo, hani ste cayn hawxa ksaymi. Aẖna ste bi mšiẖuṯo kito cmoḏo, hul dlë cëmḏët, mšiẖoyo lë kowët.

Han naqqa b Suriya kito mede. I naqla ẖa mšiẖoyo d cobër l gabo kmawmalle bu Mgalyën, la´an hënne kẖëšwile carab mšiẖoyo. Kyome w kcobër, kobe qale lašan ac carab. D howe ẖa kurmanj këmmile: La ënta kërdi ma biyser! Lë kmacbërile,… d omër: Kurro ez carabëm! Ste lë kmanfëc.

Arsan Arsan i naqla d aṯi lu Swed bi šato dan 1974, këtwo acme mi Qamëšlo nomuso di Mtakazto b carabi. Cal hawxa mëẖšawwo këtle zëd tajruba maẖ ẖawrone ẖrene bu ”maktab-siyasi”. Huwalle i waḏife, huwwe d howe Yuẖanun Macmëḏono li Mtakazto. Sahmo rabo mac clayme ţuroye cal iḏe mcamḏi w hawën ”oṯuroye w ëmṯonoye”.

Aṯi dawri ste. Lë kţuceno lalyo d šabṯowe. Arsan Arsan gab u ẖaṯnayḏe huwewo. Azzi lu bayto d huwewo. Mšayeli ”u Arsan bu baytoyo?” Madcarle ”e bu ẖëmmamyo, ucdo gëd maxlëş w nofëq”.

Naţërno šawţo-tre. Nafëq. Aṯi këlle qarce malifo b čawre ǧalabe rabṯo, cayn xëd an niše. Mnakafno ǧalabe, čara layt! Huwle išara lu ẖaṯnayḏe fayišina l ẖuḏayna. Qayëm amţele waroqe w aṯi. Ḫërle bënne w mcadlile, markëwile. Omër: Jan mşabër, hawli hama laẖḏa mëhle… Lë fayëš mede, ucdo gëd howët oṯuroyo w ëmṯonoyo…

Naţërno. Markawle aw waroqe, bdele d ẖoḏër. Qrëleli u nomuso, mërleliyo b şurayt, tayëm. Omër tay iḏox, maẖeta harke cal u nomuso, ëno gëd umarno w hat madcër bëṯri. Mërle madcarli. Kamël, omër: Ucdo hawët oṯuroyo w ëmṯonoyo. Han naqqa kibox d cëwdëd bu cwodo d këtlox bu ẖuḏro. Kulan kẖuzena këtlox našaţ ẖalyo, kmaltëmët a clayme, hano mede ǧalabe mëmtazyo.

Ma hul ucdo latwi oṯuroyo w ëmṯonoyo? Mšayëlile. Madcarle: Loooooo acuz u bëllah, heš ucdo hawët!

12 aylël 2012

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 443
Member Feedback

4. I Mtakazto,… Bu cëlmo di cëtmo mëqqa malaxla? Part 4

Sep-14-2012 at 11:37 PM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
I Mtakazto,…
Bu cëlmo di cëtmo mëqqa malaxla?

4

”Lac cëlwe sloqo, dayëm ǧalabe basimoyo, këtxu xabro, u nẖoto ste haqqa mayiroyo…”

B Suriya bayn dan nošayḏan, kkorëx tre xabre ǧalabe muhim lu kiyono di nafšo baẖ ẖaye: Ḫa mani i maşlaẖa šaxsiye w u ẖreno ste naqla ẖreto u manşab šaxsi.

Taqriban b kul cwodo, i naqla hawxa nafšo d cëbro, bu darǧo qamoyo, kkurxo cal mën manfaca gëd huwela? Da tre, mën darǧo? Yacni maṯlo d ubeno, haka cwodoyo, li dëkṯo ẖa d cabër, mu yawmo qamoyo kobëc zëd mac cawode kulle d huwele mcaš… Bëṯër haka šef lawi, kobëc d howe taẖt mu šef.

Cayni mede, bi siyase ste. Mu yawmo qamoyo, këbci d nufaqqe mede manfëcono, bëṯër darǧo cloyo. Darǧo, kibe d obe amro lë ẖḏore.

Mëtqayëṯle hawxa, kowe ”zacim”. Han naqqa hano këmmile ”zacim du ţanḏim, zacim di ẖarake, zacim du ẖëzëb”. D huwele doblama clayto ste, kmaẖtile han naqla ëšmo ǧalabe yarixo ”Malfono, daktor w zacim w u rišo cammi w šacbi rabo du ţanḏim…”

Bi Mtakazto hano ëşulwe, aẖna lë fëhminawolle. Ëzzanowo cam ar rabani hawxa qalabalëǧ lac cazawat. An noše di Gozarto bu caza mšayliwo lë ẖḏoḏe ”hani manne?” Ëmmiwo lë ẖḏoḏe ”xayyo hani oṯuroyene”.

”Manyo u zacim dëṯṯe?” Harke han naqqa nëfaqwo an ëšmone dar riše. Hano bi Mtakazto ubewo ”nëfëẖto” lar rišani. U xabro han naqqa xayifo ste mëţewo li Qamëšlo. Bat talafonat, bam mëketëb w cam an azole w aṯoye.

Aẖna lë fëhminawo hani mën macna këtte. Han naqqa hawxa riše, mqatliwo bayn dë ẖḏoḏe man gëd howe carif (mqadmono aw spiker) bi ẖafle. I cade gabayye u ”zacim” dayëm klozëm huwwe d howe. Han naqqa huwewo qale bayn dar rišani lašan d hawxa.

An nošani mëd aṯënwo lë ẖḏoḏe man gëd howe carif li ẖafle, hano gëd mẖaḏarwo ruẖe lu lalyo. Hawo aw hanëk dlë qayëṯṯe d howën carif gëd bëdanwo bu mërli w mërlox aclayye b gawe di Mtakazto.

I ẖafle haka mqararre gëd huwyo amarikiye aw lëbnaniye, gëd muḏciwo lan nišaṯṯe aw lu ahël dëṯṯe dë mẖaḏri muklo w štoyo. Mudu mam mazat w hul lu štoyo, kamile uṯanwo.

Han naqqa bu lalyo di ẖafle ste dayëm mazmëriwo i zmërto d ”Şabiẖa kël sëkërti, qumi ţlaci nami!” 2-3 naqlat.

Bëṯër b yawmo am mtakzani mšayliwo më ẖḏoḏe ”i ẖafle aydarbo fayëto acmayxun, bşëţitu ëlla lo?”

Haka bu lalyo di ẖafle qayëṯwolle u šuǧlo dë blalyo gëd ëmmiwo ”Baẖ ẖayayḏan hawxa bşoţo lë bşëţina, më kul mede i ẖafle tamamwa!” Haka bu cakswa gëd mapësiwo bi ẖafle dë mẖaḏarre.

(Hawulli şabër, bëṯra aṯoyoyo)
13 aylël 2012

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 443
Member Feedback

5. I Mtakazto,… Bu cëlmo di cëtmo mëqqa malaxla? Part 5

Sep-17-2012 at 10:32 PM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
I Mtakazto,…
Bu cëlmo di cëtmo mëqqa malaxla?

5

Ax ya briṯo!
Kbërmët w kfëtlët
Fahëmina!

Qumayna kẖuzena
An noše
Zëd menëx w ẖëş menëx
Han naqqa b dukṯayye
Kbërmi w kfëtli.

Jan Yujel

I Mtakazto bi badaye dan 60 (1965) cabiro l Tërkiya, aṯyo lë Sţanbël, yatiwo b Şamatya. Hul d tayëm šuǧla ba 80 (1980), marke l dëkṯo lë nafiqo. Këtwola riše, hadome w ẖawrone lë ẖḏora.

Ḫa mar rišayḏa u Malak Bë-Şarëke´we. Bi šato dan 1972 naẖët li Qamëšlo. Tamo fayëš zabno w dacër. Bë Nşiwën bu cboro kmitakle. Kmifatëš knofëq acme kṯawyoṯo b carabi w b urhoyo. Mënne? Nošo bu ẖëdud lë koḏëc. Kmaẖti u Malak bi naḏara w kobi xabro lu MIT (muxabarat) b Mërde. Bëṯër l Omid.

Kowe caşriye, koṯe lë Nşiwën Xori Caziz. Mu MIT d Omid mšayëc. Koḏëc carabi, koḏëc urhoyo. Huwalle aw waroqe. Marfalle u Malak. Aṯi l Mëḏyaḏ.

Abrohom Garis ucdo kowe b Göteborg, ëno w huwwe ẖawronewan, bi lisa w bu ẖuḏro d këtwolan (b Mëḏyaḏ) cam ẖḏoḏewan. Šamëc mërleli, azzan l gabe. U bayto d Bë-Şarëke bi šawṯo di Guharre´we. Tamo awwël naqla ẖzeli w aḏëcno lu Malak. U Abrohom më Sţanbël uḏacwo lu Malak.

U MIT kţolëb më Xori Caziz d koṯëw ”rapor” cal aw waroqe mënne w mën latne. Kkoṯëw. Cayn u raporano kmitahwe bëṯër (1981) şërto mene lu MIT (muxabarat) swedi. Rolf Nilsson kkoṯëw rapor bu lišono swedi cal i Mtakazto w komër: U MIT b Tërkiya kẖoze i Mtakazto d ADO cayn xëd aš ”Šëhud-Yahowa,” ẖarake d dino.

Bu aṯro këtwo ǧalabe šexin, mallawin w faqqawin. Blalyo w bimomo ducanwo hama d qoyëṯ nošo b iḏayye d saymile ţayo. Hano ẖa maw wajëbat asasiye dat 30, d howe dukṯo bu fërdayso di šmayoyo. Mawxa kẖuzetu, i naqla ẖa mani d komër: L ser daste mën šëhadat ani! Ǧalabe mede raboyo. U nošano bu cëlmo ẖreno, bi maẖkame du darbo li gihano aw li malkuṯo, abuqat lë klëzamle. Baroyo gëd mhaškër mën sëmle w gëd cobër b garanti li malkuṯo di šmayo.

Bam momo xëdwoṯi ǧalabe noše šamici w ẖzalle aẖ ẖalatani bu aṯro.

Aṯmël w du ẖreno, harke b Södertälje yatëwno cam Ninos Aẖo. U sabab, abëcno d samno acme qëbolo, cayn xëd ksamno cam kul nošo d këmqabalno. Ǧalabe baţilowe bu yawmo qamoyo lë qadërno d samno acme qëbolo. Abëcno d ţurene d mëṯnëẖ, omër: Lo gaboro, ytaw! Gëd sayminalan ëšmo d jëvate. Aṯmël Arsan Arsan w aš šabab gabiwën, mërlilox: Tox! Laṯët. Han naqla lë kmarfenox, kubac d fayšët.

Fayëšno. Maclumyo, cal fuje w zabaš jëvate lë kmakrëxina. Bdele kmëžǧël, ëno këbene aḏno. Kmaẖke cal i paşiviye da clayme w komër ëšmone d noše. Mërlile: Ninos hani muhimne, hay fëtẖilox, fëtaẖno u tayp diḏi, ţër fayši xëd waṯiqa (dokument).

Madcarle: Lo lo Jan! Hani lë kubac d mëgroši. Mdawamlan dlo grošo. Bnëleli ëšmone d kuḏacno w dlë kuḏacno w komër: Jan hani kulle cal iḏi shëḏḏe w hawën oṯuroye. Këtwo hën mani oromoyewën, ha li ruẖaṯe dë kẖozët, cal iḏe qalibi w hawën oṯuroye w ëmṯonoye xëd kobëc lebox! Ucdo kẖuzeno harke kulle ţralle mi oṯurayto. Cayni mede b Almanya, b Holanda,…

Më meqëm ste lo naqqa w lo tarte, ǧalabe naqlat ẖzeli w šamëcno man nošani aydarbo b šëbhoro maẖkanwo man w man cal iḏayye hawi oṯuroyo w ëmṯonoyo.

15 aylël 2012

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 443
Member Feedback

6. I Mtakazto,… Bu cëlmo di cëtmo mëqqa malaxla? Part 6

Sep-17-2012 at 10:38 PM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
I Mtakazto,…
Bu cëlmo di cëtmo mëqqa malaxla?

6

I naqla d gone u yawmo
Lë nëflitu qume,
Cal i barko ste lë mëẖetu
W baxyo ste lë bëxetu!...
Më ẖaṯo d docër u yawmo
Kobëc d ubetu qarar,
mën gëd saymitu?
Dale Carregie

Aẖnone w Aẖwoṯo,

B Suriya i naqla ẖa (aw ẖḏo) d xotëm i univarsita, cadeyo gabayye, be mën kit bë briṯo, xtëmle. Haw kluzamle mede. Han naqqa u mede dë kluzamle gëd markëw ruẖe l ẖaye d cayle. Be mën klozëm ste hani ẖa b ẖa bëṯër më ẖḏoḏe ksamme. Hani bu dawro kowën hawxa: šuǧlo xaş diḏe, hënne këmmile ”šëǧël ẖër”, caraba d huwyo ẖaṯto almaniye, hënne këmmila ”siyyara almaniye, BM Doubbël, marsidis”, bayto rabo w hedi koṯe dawre dë ẖḏo ǧalabe šafërto. Huwwe iḏa cëmre 40-45´yo, kubacle ẖḏo d huwyo ”jamëciye” yacni qrela univarsita w d luwyo cël maẖ 25.

Qroyo dë kṯowe ẖaṯe, maḏco ẖaṯo? Lo haw klozëm!... L mën? Yalëf kul mede d kit bi arco!...

Bu ẖuḏro waẖido d këtwo b Södertälje, kmo clayme cam ẖḏoḏe sëmwolan komite d marduṯo w froso. Cam ẖḏoḏe mnaqšinawo, aydarbo kiban manhërina a clayme w claymoṯo cal u tarixayḏan. Ḫzewolan bu ẖuḏro ale stensil mi šërke almaniye d Gestetner mẖalaqto b xaşra. Man, ema w lašan mën šëqlowalle, maḏco latwolan. Haṯe hawyo sabab d loyëm clayme zëd w zëd lë ẖḏorayna.

Manţenawo kṯowe, mfarfësinawolle w më ẖaṯo bi maţbaca nacëmtaṯe ţëbcinawolle. Ḫa ma kṯowe qamoye dë ţbëcwolan u kṯowo nacimo d Yuẖanun Dolabani ”Ahikarʾın Meselleri” we. Xëdwoṯe ţbëcwolan ǧalabe. I naqqa d mëfqinawo aw waroqe du ţboco, maẖtinawolle cal kmo maşat, hani bu dawro cam clayme d uḏcinawo w d luḏcinawo maltëminawolle. Kul lamme huwyowa kṯowo, këtwolan gabësto (zëmba) d tel, gëbsinawole tarte aw tloṯ telayat huwewo kṯowo. Bu cwodano xlëqwolan ruẖo d ẖawruṯo b šarake (kollektiv) bayn da clayme.

Yawmo cal yawmo, huwewo sniquṯo l maḏco zëd w zëd aclayna. Cal d këtwan ẖaṯe b kul mede, aẖna ste faqirewan bu maḏco.

Hawxa manţelan tarte fëkrat li Mtakazto. Ḫḏo haka kit nošo d qodër mawlaflan urhoyo, w i ẖreto ste nošo d qodër ubelan maḏco bu tarix diḏan.

Azze zabno w aṯi zabno dacër aclayna jawab. Urhoyo la clayme gëd mawlëf Malfono Alyas Šahin. Fşëẖina ǧalabe. Kuḏcinale më Mëḏyaḏ, tamo mawlafle b Mor Axësnoyo, w mawlafle b Ḫabsës.

Da tre lašan u tarix, mërallan Malfono Yuẖanun Qašišo gëd ëbelan xëd šëkël d konferansat bu ẖuḏro. Bac mëqqa fşëẖina laybi d umarnolxun.

Naţirana lu xabro be ema gëd bëdena.

Maclumyo u ẖa d këtle dacwa qume, kobëc d yolëf zëd w zëd. Mawşenowo kṯowe l ruẖi më Sţanbul. Më Sol Yayınları, më Bilim ve Sosyalizm Yayınları, më Sosyal Yayınları,.. Bëṯër aẖ ẖarakat kurmanj mën kfërsi,.. Hani šuqalnowo w qurenowolën.

B ẖa may yawme aṯili kṯowe. I posta cël mu ẖuḏrowa. Mëdili w naẖëtno lu ẖuḏro cam a kṯowe. Ḫawrone yatiwe qëm maşa yatëwno sidayye. Maẖëtli a kṯowe qumi cal i maşa. Aẖ ẖawrone bdalle kẖayri aclayye.

Mënayna w lu gabo këtwo Arsan Arsan. I naqla dë ẖzele kṯowene aṯi d ẖoze mënne? Mšayele: Hani mën kṯowene Jan? Madcarli: Ašër diḏine më Sţanbël ẖaṯo aṯënli.

Kibowën balki caşro (10) kṯowe. Mšayele cal mënne? Madcarli: Ašër kṯowe mšaklene cal i falsafe marksiye. Mëdle ẖa omër: Hano cal mënyo? Umarno: Ëšme i Aṯto w u Marksizim.

Madcarle: Iiiii hano qreli.

Mërlile an ëšmone d kulle, omër: Xayto hani më zawno qrallan. Aẖna b Suriya hani kulle kito manne. Qralli!

Hawxa ǧalabe naqlat Arsan Arsan mşadëf ba kṯowe d uṯewoli. Hanëk ste kulle më zawno qranwole.

Ḫuzenowo cëjbo w ẖuzenowo ruẖi ǧalabe nacimo cal dlë qreli xëdwoṯayye hawxa kṯowe muhim l ramẖël diḏan.

(Hawulli şabër, bëṯra aṯoyoyo)
17 aylël 2012

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 443
Member Feedback

7. I Mtakazto,… Bu cëlmo di cëtmo mëqqa malaxla? Part 7

Sep-27-2012 at 02:15 AM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
I Mtakazto,…
Bu cëlmo di cëtmo mëqqa malaxla?

7

Bi dëkṯo d layt axlaq qanun ste ǧalabe lë kmanfëc. Napolyon

Mcamaḏno, bas zawno yarixo calaqa l nošo mi Mtakazto acmi lë sëmle. Mšawašno, amma huwli şabër l ruẖi. Kmo naqlat qarne rabe mi Mtakazto mšayalle meni ”Jan sim calaqa acmox?” Madcarnowo ”Lo!”. Azze zabno w aṯi zabno, be mën hawi maḏco lawili, sim calaqa acmi. Yatiwowi bë Stokholm, maẖëtno bë krëlto b gawe dë Stokholm. Rišo di krëlto Caziz Poli´we. Mën darǧo këtwole b gawe di Mtakazto maḏco latwolan.

I naqqa d uṯenawo lu knëšyo i dëkṯo dayëm dëkṯo b sërwa. Bab bote yëtwinawo w sayminawo u knëšyo di krëlto. Qamayto kulenawo qime cal i raǧlo, šalye daqqaye cal ruẖe das suhḏe w bëṯër yëtwinawo lu knëšyo.

Ḫaṯowi, ţlëbli u program di Mtakazto, i Mtakazto mën këbco, mën qale këtla,… d huweli maḏco lašan d uḏacno bëṯër d mënna azole. Yacni gëd ëzzan l larwal bayn dan noše mën propoganda gëd saymina? Maḏco d kito gab i Mtakazto d mënqël l larwal d mitawḏëc lu camo.

Hani dë ţlëbli latwën ẖaḏire. Rišo di krëlto mërle ”aṯoyene”. W naţërina hul knëšyo ẖaṯo i naqlayo gëd oṯën. Kul tre šabe naqlawe u knëšyo di krëlto. Bu yarẖo ste ubenawo 25 krone hadimuṯo.

Kul knëšyo d yatëwno mšayeli, bëṯër maẖësli hawxa mede d layto, ţreli haw ţlëbli.

Uṯewo buyone sërri. Hani huwanwo bu carabi, nuţrinawo hul d mitarjëmi. Zabno yarixo madwo u tërjomo, mëqqa šrolowën ste bu tërjomo maḏco latwolan. Hani meqëm d mitahwi b iḏayna ”gëd mëqroyi w miţadcëri bi dëkṯo lu rišo di krëlto” mitamërwolan. Karye w mëdone ǧalabe başit këtwo b gawayye.

Naqlat uṯewo buyone yarëx, hani b iḏayna lë mitahwanwo, mëqranwo xi karaze du kuhno aclayna.

Aṯi zabno maţino l qanaca i Mtakazto mede latla. Amma madam ”tukozo” ẖaḏiroyo mcadlinale w sayminale mede xëd i cade. Lawǧël bdelan hawxa këmnaqšina bi krëlto.

U nëqošo hedi hedi nqilan l larwal di Mtakazto ste. Hano cam u zabno xlëqle mahwo dë tre kampat b gawe di Mtakazto: Semoloye w yaminoye.

Arsan Arsan, bu ẖuḏro cubarwo ban nëqoše d huwewo, naqla mërle hawxa l kulan aẖ ẖaḏire: Aẖna oṯuroye w lo mede ẖreno këbcina, haqqa basyo!
25 aylël 2012

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 443
Member Feedback

8. I Mtakazto,… Bu cëlmo di cëtmo mëqqa malaxla? Part 8

Sep-27-2012 at 02:17 AM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
I Mtakazto,…
Bu cëlmo di cëtmo mëqqa malaxla?

8

Ţray, ţër nohër u yawmo,
Ţray, ţër kërxo i raẖyo du mdaglono,
Bas hat, lë ţorët abadan maẖ ẖaye,
Cušën, briṯo ţër ẖëzyo, kito noše…

Gëd ducarno l Mëḏyaḏ. I šato 1971. B Mëḏyaḏ këtwolan ẖuḏro b ëšme d Midyat Kültür Derneǧi. Claymewan, maḏco tarixi-siyasi, joǧrafi,… taqriban b kul mede u maḏco siyasi, nëquşowe gabayna. Zabno du sloqo di ẖarake semolaytowe, i ẖarake mqabël di dawlewa, mede ţabici kalina gaba.

Ḫarayto dan 1969´we. Bi madrašto di Orta, bu şënëf ẖaroyowi. Këtwolan mëdir ëšme Kenan Bulut. Më Tël-Mawzal (Waranšehir)´we. Uṯewolan lu dars du maţamatik. Zlam semoloyo, ubewolan jaşara d mëžǧëlina u šrolo. Ftiẖo umarwolan ”Abri! Mqabël du ḏëlëm dayëm klawu! Hwawu qawmoye, mdafecu cal u ţwiro, hatu këbxu mǧayritu! Klozëm dë mǧayritu i cëtmo lu bahro!”

Bu zabnano lë kţuceno, i naqla d qurenowo gazeta, qurenowo bas i xaşra du spor. Babi ruẖamwo Fanarbahče, aẖna ste hawxa yalëfina d ruẖminala. Qreli i xaşra du spor, mkameli. Şëţfe l awwël naqla maqlabli li foṯo qamayto. Këtwo rišo dë kṯawto b ẖarfat rabe hawxa ”Anarşistler banka soydu”. W taẖta kuṯawwo ”Anarşistler kamuoyuna bildiri daǧıttı. Bildiride ´Türkiye´de halklar var´…” Hano hawi xëd jawab lu mede d këtwo talyo bac cëmqe d lebi. Hawxa bdeli d maẖësno aẖna camona w latna tërk.

Heš bu zabno dan Ittiẖadčiye, b Mëḏyaḏ w bu Şawro, bi šato dan 1910 kmëftëẖ ”Qëlub”. Qëlub dan Ittiẖadčiye d sëmme aclayna u Sayfo. Ah hadome du ẖuḏro man w manwën, adyawma maḏco b iḏayna kayiso layto. Bas ẖa mah hadome du ẖuḏro u Ḫanne Bë-Safar´we.

Bëṯër mu Sayfo l Kamal b ëšme mdawamle cal cayni darbo w cal cayni ideoloji. Nacimowi, kibowi balki 5-6 šne. Këtwo lalcël, cël mad dukkane di Qaysariye, dëkṯo ëšme ”Qëlub”, u Sëlo Bë-Lammo macwadwole. Kul ẖa d ẖuzewo më ruẖe lëwašwo jule naḏife w uṯewo l harke. Uxliwo w šutanwo. Šëmciwo zmoro bu tërki. Han naqqa hano radyowe aw ǧer medewe l boli lë koṯe w maḏco ste haqqa latwoli. Amma an noše ẖzeli cal u zmoro d mëzmarwo maclanwo qadaẖe du caraq w b tërki ëmmiwo ”šarafa!” Hani hawxa huwanwo ”madaniye”.

Aṯino d qureno l babi, harke yatiwowe cam aẖ ẖawrone. Kulle mkayfewën w ëmmiwo xabre b tërki du kef lë ẖḏoḏe. Bëṯër u qëlubano mëqqa fayëš cal i raǧlo maḏco latli.

Mëḏyaḏ may yawmoṯo d Cabdël-Ḫamid, bdela këwyo markaz w qeno lam muxbërjiye w laj juwesis li dawle cal aş şëroye w cal ǧer maş şëroye.

Ḫuḏro d Midyat Kültür Derneǧi, ban 1969 lam muxbërjiye şëroye ftëẖẖe b ëšmo d ”Köylü ve Çiftçiyi Kalkındırma Derneǧi”. Maclumyo bu zabnano l Mëḏyaḏ uṯewo macmur di dawle, baynoṯayye këtwo semoloye, hani i dawle ẖëzyowalle tahluka. Harke bu ẖuḏrano cëbriwo xëd hadome lašan dë mcawni an noše diše. B Mëḏyaḏ koparativ, sandiqa, gabe siyasiye semoloye latwo… Camo dišo d malxi b qamuṯe xayifo gëd maẖës cal ruẖe. Hani am muxbërjiye şëroye ubanwo an ëšmonaṯṯe lu MIT. Hedi u MIT ẖuzewo šuǧlayye.

B Mëḏyaḏ bu zabno dë kmaẖkeno, ẖa mar riše du MIT Carëfe abre d Šexo u Samyo´we. Këtwole muxbërjiye şëroye, amţanwole raporat ban ëšmone dan nošani, hani mawḏacwolën lu MIT d Mërde. Hani micaqbiwo w mëmsëkiwo.
26 aylël 2012

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 443
Member Feedback

9. I Mtakazto,… Bu cëlmo di cëtmo mëqqa malaxla? Part 9

Oct-08-2012 at 09:29 PM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
I Mtakazto,…
Bu cëlmo di cëtmo mëqqa malaxla?

9

U ẖašo kmaqwe
I zëcṯo kobo jaşara
U lebo ţwiro, kţore ẖa d howe b caqël…

B Mëḏyaḏ w bu Ţuro, bu zabno dan 1960´yat w daš 70´yat hawi ẖadisat ǧalabe rabe mqabël daş şëroye. Maclumyo aẖ ẖadisatani më qëm ruẖayye lëwanwo. Aş şëroye bayn dal lappat w dak kamšat di dawle, dan aǧawiye dak kurmanj w dam mallawiye du Imam-Xatib hawënwo mëklo. Xaşaţan baq qëryawoṯo, u şëroyo ya kmëqţël w ya kmahzëm. Hawxa ẖadisat larwal du Ţuro mëqqa mëšmëciwo? Maḏco b Mëḏyaḏ latwolan! Ḫa kibe soyëm protesto, ẖa kibe koṯëw buyono, ẖa kibe mašmëc u cëlmo,… maḏco cal hawxa latwolan.

Bu zabnano d kumarno, mtakze mëḏyoye quranwo bë Sţanbël. Uzzënwo w uṯanwo gab u ahël dëṯṯe b Mëḏyaḏ, mu ahël dëṯṯe w ǧer mu ahël dëṯṯe šëmciwo aẖ ẖadisatani. Aydarbo ẖayriwo baẖ ẖadisatani? Aydarbo mnaqšiwonne b gawe di Mtakazto, maḏco latli! Aw du šrolo ëbiwo ahammiye l hawxa ẖadisat? Naqla ẖreto maḏco latli.

A mtakzani ëzzënwo li univarsita, latwe macqul lë ẖzalle fëroqo d buyono bu talyo w bu galyo mqabël di ẖkume w du ḏëlëm d saymowa. Ǧer mawxa huwewo protestowat, boyqoţat, halxe, qale,… kul yawmo mqabël di dawle. As sayome sahmo rabo mënayye tërk w kurdwën. Bu zabnano ak kurmanj manfaqqe ǧalabe buyone, kṯowe w brošure bu talyo. Başitwën amma muhimwën lašan i dacwa d këtwolle.

Adyawma ǧalabe kayiso kuḏcina, Mtakazto b gawe d Şamatya, mqabël daẖ ẖadisatani manṯo b gëšma lë ramëš. Lo talyo w lo galyo, lo buyono w lo brošur cal mede d hawi bu Ţuro lë frësla.

Bu zabno d këtwan facole bu ẖuḏro d Midyat Kültür Derneǧi, ẖa ma mtakze qamoye d aṯiwo l Mëḏyaḏ u Gawriye Bë-Uske´we. Ḫawruṯo w lo b šëkël (šawṯo, madrašto) latwoli acme. Bu cëmro ste rab meniwe. Lë kţuceno, l Mëḏyaḏ aṯiwo b jule di moda dë Sţanbël, këtwole acle pardësyo komo, ëšme ”Maqsi” yarixo hul taẖt mi barko acle. Hano bu zabnano modawe. Naqla tarte ẖzeli d fayët bi šuqo d Mëḏyaḏ.

Ḫawri Abrohom Garës uḏacwole më Sţanbël, mërleli: Jan, aṯi u Gawriye më Sţanbël, tox ëzzan side li jëvate. D ẖuzenale w mëžǧëlina acme cal i ëmṯo.

Fşëẖno w a tretayna şahye du maḏcowan. Lalyo cëtmowe, azzan li šawṯo d lalcël, qariwo li cito d Mor Šarbel. Cabërina l gabayye l lawǧël. Heš dlo ẖšëmtowe i emo layšowale cajin. Fşiẖ ǧalabe d azzan gabe. Xayifo bdele këmšayelan šëwole: Man, mën, ayko w mën ksaymina… Amţele qanaca aclayna, bdele d mëžǧël dlo zëcṯo acmayna.

Aẖna maḏco latwolan, omër: Klawu ucdo gëd amţeno u radyo, gëd nofëq zmoro b şurayt mu radyo d Buǧdëd.

Cëjbo ẖzeli. Amţele, mabramle i raǧlo w karëx bi mẖaţo du radyo cal i dëkṯo, mqafyole, omër: Ucdo këlle ẖaṯo bdele.

Şurayt madënẖoyo lë fëhamnowo, u mqadmono du program mëžǧele w bëṯër zmiro i zmërto d ”Këkwo d şafro ẖabëbto…”. Laybi d umarnolxun cal u fëşẖo d hawilan. Tayëm u program u Gawriye mërle omër: Ucdo bu Cëraq hiw ẖaqqat marduṯonoye laş şëroye, kẖuzetu ẖa mënayye bu radyo b şurayt žǧaliye w xbar w zmoroyo. Kul caşriye bas d kowe u zabnano kito hawxa b şurayt bu radyo.

Hawxa fşëẖoye u lalyawo qţëcina mi jëvate du Gawriye.

2 tëšrin-qamoyo 2012

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Jan Bet Sawocemoderator

 
Send email to Jan Bet SawoceSend private message to Jan Bet SawoceView profile of Jan Bet SawoceAdd Jan Bet Sawoce to your contact list
 
Member: Sep-14-2011
Posts: 443
Member Feedback

10. I Mtakazto,… Bu cëlmo di cëtmo mëqqa malaxla? Part 10

Oct-08-2012 at 09:33 PM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

In reply to message #0
 
I Mtakazto,…
Bu cëlmo di cëtmo mëqqa malaxla?

10

Aẖ ẖaye lë mxalxëţitunne!
Haka ksaymitu beriye d mede, i naqlayo kobëc d kërxitu
Haka këbcitu lëqoyo b nošo, i naqlayo kobëc czomo
Haka këbcitu zëd d mëfhëmitu, i naqlayo kobëc zëd d šërẖitu
Haka b meẖayxun fayëš mede mdarqëlo, i naqlayo kobëc mẖaḏritu šëwole
Haka hayalla mede lë macjabxu, i naqlayo kobëc mhaškëritu
Haka hayalla mede basëmxu, i naqlayo kobëc d mëḏcitu
Haka këbcitu l mede, i naqlayo kobëc d ţëlbitu
Haka këbcitu d rëẖmitu, i naqlayo kobëc d ëmmitu
Gab an noše, këmarno i cade hawxayo…

Bu rišo b Mëḏyaḏ w bëṯër baq qëryawoṯo dlë ẖḏor d Mëḏyaḏ nošo şëroyo latwole xabro maẖ ẖaqqat d qayëṯwolle laş şëroye bu Cëraq. Amma mqabël d haṯe cal u kurmanji, këtwo noše d šëmciwo cal u zmoro.

Nacimowi. Ḫarayto d 1959, badaye d 60, bas d huwyowa i saca 5.15 (ẖammëš w ruco) babi w cammi sulqiwo li goro lašan d šëmci lu zmoro kurmanji bu radyo. B kef sulqiwo li goro. Ëmmiwo lë ẖḏoḏe ”ucdo gëd nofëq Mẖammad Carëf gëd omër: I kavokëm le le! Ḫasan Jizrawi gëd omër: I lele le waye!

Bu zabnano, haka meqëm mu kurmanjiwe haka bëṯër mu kurmanjiwe, naqla ẖeto nëfaqwo zmoro b şurayt, amma nošo naqla ẖreto latwole xabro mene. Bëṯër haymonuṯo ”kit zmoro b şurayt!” kowe ”zmoro b şurayt” nošo latwole, ẖţiṯo rabṯowe ẖa d zumarwo bu lišono dë Mšiẖo.

Maṯlo lano gëd maẖkeno. Šato 1977, ẖarayto du rabëcwe. Aẖna a clayme d aṯina mu Ţuro şahyewan d šëmcina mosiqa b şurayt. Bu zabnano, ẖaṯo l nošo më Ḫalab amţewole acme u šëriţo di Gudo d Yalda. Ḫëngi d këtwe basimo bas d xulaşwo ducrinawo acle. Kulan yalëfinawo az zmiroṯo d gawe du šëriţo. Cam ẖḏoḏe b ẖa femo b ẖës cloyo ëmminawolle. Haqqa fëşẖo basimo këtwolan.

Ḫa may yawme, hawxa bëṯër më falge d yawmowe. Zëmrinawo cam u šëriţo di Gudo d Yalda. Aṯi lu ẖuḏro u cammo Yaẖqo Bë-Poli.

Heš huwwe bad darǧe naẖoto, šamëc zmoro b şuraytyo. U zlam mcamaşle caynoṯe w ftëẖle feme bax xabrani: Liţeeeeeeee! Šiḏeeeeeeeee! Hay hawaryoooooo! Bu lišono d Moran Yešoc kzëmri fëẖšiyeeeeee! Hay hawaryoooo! Amţalle lay yatume du waxtano i nuro di gihano aclayna! Yatume gurrin! Alo gëd mawqaḏno babe dam maxlëfonaṯxun cal pisiyaṯe!

Hajëm mu ţarco l lawǧël cal i dazga du siyomo du čay di qaẖwe, gëd ţowër kul mede lašan d mašle u tayp. Bu ţarco l hën rabe bu cëmro maklalle. ”Klay cammo Yaẖqo! Klay cammo Yaẖqo!”

Bi zoriye msëkke, maklalle w mahdalle. Amma huwwe han naqla dacër b şucre heš yaqër cal u zmoro bu lišono d moran. W këmhawër ”Liţeeeeeeee! Bi gihano maẖëtxullan! Yatume bišeee! Ma hawxa yawme ste gëd maẖwetullan? Alo babe du babaṯxun gëd mawqaḏne cal u dawqo!”

Ëmmiwole ”Cammo Yaẖqo ǧamo layt! Ǧamo layt!” Bac l man këmmët?!
U cammo Yaẖqo bu sababano qţic mu ẖuḏro hedi haw aṯile. Han naqqa umarwo ”Abro! Hano latyo ẖuḏro! Hawi jemëc dë Mẖammad Cali! Aš šamoce du mede liţano, kulle dukṯayye bi nuro di gihanoyo!”

(Hawulli şabër, bëṯra aṯoyoyo)
5 tëšrin-qamoyo 2012

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Forums Topics  Previous Topic Next Topic


Assyria \ã-'sir-é-ä\ n (1998)   1:  an ancient empire of Ashur   2:  a democratic state in Bet-Nahren, Assyria (northern Iraq, northwestern Iran, southeastern Turkey and eastern Syria.)   3:  a democratic state that fosters the social and political rights to all of its inhabitants irrespective of their religion, race, or gender   4:  a democratic state that believes in the freedom of religion, conscience, language, education and culture in faithfulness to the principles of the United Nations Charter — Atour synonym

Ethnicity, Religion, Language
» Israeli, Jewish, Hebrew
» Assyrian, Christian, Aramaic
» Saudi Arabian, Muslim, Arabic
Assyrian \ã-'sir-é-an\ adj or n (1998)   1:  descendants of the ancient empire of Ashur   2:  the Assyrians, although representing but one single nation as the direct heirs of the ancient Assyrian Empire, are now doctrinally divided, inter sese, into five principle ecclesiastically designated religious sects with their corresponding hierarchies and distinct church governments, namely, Church of the East, Chaldean, Maronite, Syriac Orthodox and Syriac Catholic.  These formal divisions had their origin in the 5th century of the Christian Era.  No one can coherently understand the Assyrians as a whole until he can distinguish that which is religion or church from that which is nation -- a matter which is particularly difficult for the people from the western world to understand; for in the East, by force of circumstances beyond their control, religion has been made, from time immemorial, virtually into a criterion of nationality.   3:  the Assyrians have been referred to as Aramaean, Aramaye, Ashuraya, Ashureen, Ashuri, Ashuroyo, Assyrio-Chaldean, Aturaya, Chaldean, Chaldo, ChaldoAssyrian, ChaldoAssyrio, Jacobite, Kaldany, Kaldu, Kasdu, Malabar, Maronite, Maronaya, Nestorian, Nestornaye, Oromoye, Suraya, Syriac, Syrian, Syriani, Suryoye, Suryoyo and Telkeffee. — Assyrianism verb

Aramaic \ar-é-'máik\ n (1998)   1:  a Semitic language which became the lingua franca of the Middle East during the ancient Assyrian empire.   2:  has been referred to as Neo-Aramaic, Neo-Syriac, Classical Syriac, Syriac, Suryoyo, Swadaya and Turoyo.

Please consider the environment when disposing of this material — read, reuse, recycle. ♻
AIM | Atour: The State of Assyria | Terms of Service