Assyrian Forums
 Home  |  Ads  |  Partners  |  Sponsors  |  Contact  |  FAQs  |  About  
 
   Holocaust  |  History  |  Library  |  People  |  TV-Radio  |  Forums  |  Community  |  Directory
  
   General  |  Activism  |  Arts  |  Education  |  Family  |  Financial  |  Government  |  Health  |  History  |  News  |  Religion  |  Science  |  Sports
   Greetings · Shläma · Bärev Dzez · Säludos · Grüße · Shälom · Χαιρετισμοί · Приветствия · 问候 · Bonjour · 挨拶 · تبریکات  · Selamlar · अभिवादन · Groete · التّحيّات

I dawle d Kamalo, kcëwdo më ẖaṯo, lašan d madcëro...

    Previous Topic Next Topic
Home Forums Government Topic #86
Help Print Share

Atouradmin

 
Send email to AtourSend private message to AtourView profile of AtourAdd Atour to your contact list
 
Member: Dec-10-1996
Posts: 1,974
Member Feedback

I dawle d Kamalo, kcëwdo më ẖaṯo, lašan d madcëro...

Jul-08-2011 at 09:10 AM (UTC+3 Nineveh, Assyria)

Mr. Erol Dora, the first elected Assyrian representative in the Turkish Parliament, 2011.

I dawle d Kamalo,
kcëwdo më ẖaṯo, lašan d madcëro
u cazlo lu këtono

Jan Beṯ-Şawoce
30 ẖzirën 2011

Hürriyet, 23 Ḫzirën 2011
Yalçın Bayer
”Erol Dora, lašanayna latyo wakilo d camo!”

Aṯilan noţ mu Swed. Kfërsinale b karyuṯo:

“Kmiţamër bu xbar b Tërkiya, ´Më Mërde, awwël naqla, şëroyo mnaqe šaryo, wakilo d camo Erol Dora, w hawi u şëroyo qamoyo, wakilo d camo´.

Dora, cam froso baroyo, b NTV mërle, b këlofo mi BDP, lašan aş şëroye ste d hëwelën mmaṯlono bu mëjlës, mnaqe huwwe. Ḫatta bi žǧaliyayḏe zëd mawxa ste d mërle ´Aş şëroye ste maẖësse, bu halxo du tarix, ţrën baroye. Hënne haw fayiši citonoye w jamaca d cito… Bi mënţëqaṯe, hënne ste, këtte tarix d 6500 šne. Mawxa këtte dardat.´

Cam hawxa, ak kaldoye katolik w an ortodoks şëroye këtte citawoṯo l ruẖayye. Man mënyo lë kmiḏëc. Aẖna cam nošo calaqa latlan.
Anjax u ẖawrano u šërnaxi, lë kmëtyaqanno d këtyo şëroyo. La´an aẖna kuḏcina lë ẖḏoḏe. D kobëc yolëf ste cal hawxa, kibe mšayël u medano mi cito, la´an hiyya këtla qaydat cal hawxa.

B kul platform, cam i mucawane d kobën an oṯuroye bu Swed, kamţe aẖna aş şëroye w i dawle mqabël dë ẖḏoḏe. Mnaqe wakilo d camo mlaf i BDP, hano lašan aş şëroye, baẖ ẖaye lë kowe mmaṯlono.

Wlo şëroyo, b Tërkiya lulele i rëxşaṯe. Hano bu nëquşo lašanayna latyo mmaṯlono. Bas këtle katfo mu ẖuḏro d Mezopotamya Derneǧi, d këtyo maflëǧono (ayrılıkçı), këtle 40-50 hadome, cam hani ste aẖna aş şëroye zaţan latlan calaqa.

Lë ţucena, aẖna i dawlayḏan dayëm hawyo moṯonayto, b caqël w maẖësto, bëṯër dayëm kalyo gab aş şëroye w ak kuhnaṯṯe dë myaqarre i dawle w u šambar diḏa. I naqqa d kuwelan šëwole, xayifo kšëryolën. Wlo l nošo, lawilan sniquṯo, mëcdo w azolo ste lë gëd howe.

Šroẖo cal i kṯawto:

Meqëm b zabno Dikran Eǧo, huwle jawab acla, tawdi lašane.
Bi kṯawtayḏe kali cal ag grece w cal ag grece da grece d kito baynoṯayna laq qonşoloşe dad duwal d maqţalle w d matëhhe u camayḏan mi arcayḏe. Më meqëm ǧalabe naqlat ḏkërli ba kṯiwoṯo cal an nošani. Hani b gawayna u droco daẖ ẖamšone, këtte wariḏe camuqe w yarixe bu tarixayḏan u komo. Hano kobëc d mëfqinale li ẖolo. Aydarbo? Naqla ẖreto kobëc mnaqšina.

I kṯawto qëryoli kmo naqlat, u ray diḏi acla, ǧer mu mede d këtle lu Dikran´yo. Hano kubac d šuraẖne.

Bu Swed, hawili zabno yarixo ẖbiko bi siyase d kito gabayna. Manne ak kaṯowe? Manne am more du taẖlil siyasi? Kulle iḏicene. Hani tre gabene: Ḫa kkoṯëw bu carabi w u ẖreno kkoṯëw bu tërki.

Harke du carabi larwal du mawḏucyo, mawxa kţurene l xaşra.
An noše dë kṯëwwe w dë kkëṯwi ste, banyena cal aş şawcoṯo. Ëno ẖa mënayye. A ẖrene ste iḏicene, li dawle d Kamalo, xëdwoṯi an nošani muxalëfne. U Dëkran ẖa mënayye. Yacni b karyo, kiban ba kṯiwoṯayḏan ubena u mede siyasi dë klozëm.

Bayn hani d latne muxalëf li dawle d Kamal, d kibe obe u šëkël di kṯawto d lalcël layto. Bëthër d huwewo, kuḏcina dlo zëcṯo gëd maẖtiwo ëšmayye taẖta. Harke ëšmo layt! Mawxa kumarno i kṯawtaṯe mu qonşoloş di dawle d Kamalo më Stockholm kṯiwo, u mšadro. Hürriyet mën šëkël gazetayo? Kumarno šroẖo lë kubacla.

I kṯawto kiba, taknik siyasi di kṯawto. Maḏco cal aṯmël, cal adyawma d kito b gawayna. Aṯmël mën meẖo ţucninawo bu tarix, ucdo mën meẖo kţucnina. Hani kulle kmirozi cam stediye.

U kaṯowo tamo kbode, më ţamo ste kmoẖe i xanjar du osmanli. Cayn xu zabno di osmanliye, kmawḏëc ”Hatu cito w citawoṯo hatu! Wlo mede ẖreno!”

Yacni këbci d madcëri u cazlo lu këtono. Haqqa başiţyo! Ucdo i cito ste kcuwdo cal i ”siyasaṯe”. I bëšra du medano, u ẖasyo di Gozarto më Suriya huwle bi cito d Mor Afrem harke b Södertälje mu maḏbëẖo li jamaca w mërle “Ak katolik w ap përuţ latne mënayna, latne sëryoye… Hënne ǧerne w aẖna ǧerna!”

Bëṯër mu xtomo, ẖasyo Bënyamen mërle li jamaca “Kulan sëryoyena, farq baynoṯayna layto! Aẖna katolik, përuţ w ortodoks… Kulan ẖana!”

Šato 1915

Bi badaye di šato, bi cito di Mort Šmuni, ar rabe b Mëḏyaḏ yatiwi cam ẖḏoḏe. La´an koṯe ǧalabe yasire l Mëḏyaḏ. Kulle mahzamme mu qaţlo d kowe aclayye baq qëryawoṯo. Ay yasirani maẖkalle lan noše b Mëḏyaḏ, aydarbo qţili an nošaṯṯe cal iḏe di caskar w dac cašëryoṯo kurmanj.

Bi Mort Šmuni, ar rabe mën mnaqašše? Mëqqa fayiši bu knëšyo cam ẖḏoḏe, maḏco adyawma kayiso b iḏayna latlan. Mu knëšyo nafiqi b natije: Gëd mcawnina ẖḏoḏe! B mën? Naqla ẖreto maḏco nëquşo këtlan.

Mëḏyaḏ bu tarix dayëm hawyo qeno lam muxbërjiye di dawle. Meqëm mu Sayfo w bëṯër mu Sayfo këtwo ǧalabe muxbërjiye şëroye. U mede d hëwewo, bi daqqayayḏa muḏciwole li ẖkume.

Hawxa am muxbërjiye mašmacce meqëm mu Sayfo u knëšyo d hawi bi cito di Mort Šmuni lu qaymaqam b Mëḏyaḏ.

I şaraye di ẖkume b Mëḏyaḏ, cal feme di rawmo ab bote bë Sţayfan´wën. Am mamur di ẖkume ţamo fayšiwo. B Mëḏyaḏ u mëstanţëq yacni u rabo daş şëroye Ḫanne Safar´we. Këtwole odaye tamo. Qrëlele lu qaymaqam w yatiwi cam ẖḏoḏe bu knëšyo. U qaymaqam komër bu tërki l Ḫanne Safar hawxa: An armënoye qayimi cal i dawle, b kul dëkṯo ksaymi cësyan! Këbci d saymënne dawle. Faransa, Briţanya w Ruşya këmcawnënne. B gawe di dawle osmanliye ak katolik w ap përotësţan ste këmcawni u dëžmën! Hatu ortodoks hatu, more ǧer mi dawle osmanliye latxun! Mawxa hatu mede layto aclayxun! U mede d kit cal ak katolik w cal ap përuţyo! Hatu as sëryoye ortodoks taẖt i ẖimaye di dawle osmanliye hatu. Lë ẖarëwxu ma ẖrene!”

Ḫanne Safar kqonëc bu medano. Baroyo këzze li šuqo. Tamo kẖoze an noše bë Hërmëz w kumarre: Yabo aẖna grëšina mu mede d aṯina lë ẖḏoḏe bi Mort Šmuni. An ortodoks, aẖna as sëryoye mede layto aclayna, u mede d kowe mi dawle aclayxu cal ap përuţ w cal ak katolikyo. Aẖna grëšina!
Hawxa më lawǧël, mfarfasla i dawle u camo d Mëḏyaḏ. Bu dawro, bëṯër qţëlle kulle.

Bi kṯawto d Hürriyet, haṯe ftiẖo kmëšroẖo. Yacni Erol Dora, latyo mënayxun, bëṯër latyo mëḏyoyo! Mayko layko gëd mmaṯalxun?!

I dawle d Kamalo, bdela bu ẖërobo pisikologi, lašan d maḏcëfo u ẖaylo d layëm w dë gëd loyëm lë ẖḏore du wakilo ẖaṯano. Kuḏco ǧalabe kayiso: Qayëṯlan fërşa!

I dawle d Kamalo, ksaymo i ẖëḏriyayḏa, yawmo d mëftëẖ masale d Sayfo bu mëjlës cal iḏe du wakilo ẖaṯano, d foyëš tamo lruẖe, dlo katfo w dlo ẖaşo bi masale du Sayfo.

Haṯeyo i dawle d Kamalo d këbco!

Attachments

Alert   IP Print   Edit        Reply      Re-Quote Top

Forums Topics  Previous Topic Next Topic


Assyria \ã-'sir-é-ä\ n (1998)   1:  an ancient empire of Ashur   2:  a democratic state in Bet-Nahren, Assyria (northern Iraq, northwestern Iran, southeastern Turkey and eastern Syria.)   3:  a democratic state that fosters the social and political rights to all of its inhabitants irrespective of their religion, race, or gender   4:  a democratic state that believes in the freedom of religion, conscience, language, education and culture in faithfulness to the principles of the United Nations Charter — Atour synonym

Ethnicity, Religion, Language
» Israeli, Jewish, Hebrew
» Assyrian, Christian, Aramaic
» Saudi Arabian, Muslim, Arabic
Assyrian \ã-'sir-é-an\ adj or n (1998)   1:  descendants of the ancient empire of Ashur   2:  the Assyrians, although representing but one single nation as the direct heirs of the ancient Assyrian Empire, are now doctrinally divided, inter sese, into five principle ecclesiastically designated religious sects with their corresponding hierarchies and distinct church governments, namely, Church of the East, Chaldean, Maronite, Syriac Orthodox and Syriac Catholic.  These formal divisions had their origin in the 5th century of the Christian Era.  No one can coherently understand the Assyrians as a whole until he can distinguish that which is religion or church from that which is nation -- a matter which is particularly difficult for the people from the western world to understand; for in the East, by force of circumstances beyond their control, religion has been made, from time immemorial, virtually into a criterion of nationality.   3:  the Assyrians have been referred to as Aramaean, Aramaye, Ashuraya, Ashureen, Ashuri, Ashuroyo, Assyrio-Chaldean, Aturaya, Chaldean, Chaldo, ChaldoAssyrian, ChaldoAssyrio, Jacobite, Kaldany, Kaldu, Kasdu, Malabar, Maronite, Maronaya, Nestorian, Nestornaye, Oromoye, Suraya, Syriac, Syrian, Syriani, Suryoye, Suryoyo and Telkeffee. — Assyrianism verb

Aramaic \ar-é-'máik\ n (1998)   1:  a Semitic language which became the lingua franca of the Middle East during the ancient Assyrian empire.   2:  has been referred to as Neo-Aramaic, Neo-Syriac, Classical Syriac, Syriac, Suryoyo, Swadaya and Turoyo.

Please consider the environment when disposing of this material — read, reuse, recycle. ♻
AIM | Atour: The State of Assyria | Terms of Service