share

 Home | News | Perspective: Editorials | Guest-Editorials | Letters

Sayfo aw du šrolo, mën hawi? (Aramaic)

Perspective: Guest-Editorial

by Jan Beṯ-Şawoce — teacher, writer and publisher. April 25, 2012.

Posted: Thursday, April 26, 2012 at 04:24 PM UT


authorHano mënyo? Qay hawi? Maḏco ǧalabe ëšmo këtlan! Qay hawxa hawi? Kobëc d kurxina cal u jawab! Dlo cwodo, akid lë kowe! Dë mşacrina lë ẖḏoḏe, d rayqina cal ẖḏoḏe, d mancëmina lë ẖḏoḏe, d mëǧbënina më ẖḏoḏe, d saymina barbariye, ëno kayiso w hatu pësin d ëmmina lë ẖḏoḏe, b naqla ẖḏo lë kowe!

Hani 40 šne, harke b Awruppa hawxa sëmlan. Mëdlan dars? Gëd maydina dars aw lo? Hano kobëc dlo zëcṯo kulan dë mnaqšinale.

Dayëm mërli: Këtlan tarix ǧalabe komo, këm mu qiro! I naqla hano d luḏcinale, as sayfe ẖaṯe qëm du ţarcone, knuţri!

Bu tarix dayëm ẖzelan u dëžmën baroyo! W lo ẖa mënayna aṯi l bole d kito dëžmën gawoyo! U dëžmën baroyo d lëwele atax mu dëžmën gawoyo, aydarbo gëd majre oṯe bimomo w cobër, mawqëḏ, notëš w qoţël? Hano bu caqël lë kcobër!

Dëkṯo xëd Mëḏyaḏ, qalco di şëruṯo, bimomo hrëšla li caskar w lac cašëryoṯo kurmanj acla. 2-3 yawme, şafyo b iḏayye. Cabiro i mẖalmayto li nahibe b gawa. Ţarco, šëbbak, dabṯo w gḏayto lë ţralle, ntëšše w sëmme talan cal kul mede.

Aẖnone w Aẖwoṯo!

Mu šrolo, lë kowe d zaycina! Qarcan d uzze, kobëc mu šrolo dlo ducrina!

Bi sëbbe d këtno cabiro me zabno bu šëwolo du Sayfo, aẖ ẖilat, ax xëpoye, ar ripëkat, af faẖe, ab benamusiyat w i xiyana d hawila li cito ǧalabe ǧalabeyo.

I cito cam ak kuhnayḏa, cwëdla iḏo b iḏo cam i ẖokuma. Frësla manšurat lu camo b ëšma, bu oşmanli. Mir bam manšurat: Kul şuroyo ortodoks yacquboyo dlo cowad šan di dawla ṯaniye, mqabël dax xayin baroye w gawoye, xayënyo! Gëd uṯele ẖërmo šmayono mi cito!

Hawxa bdela li cito w li mdabronuṯo cam ak kuhne d këtwo taẖt me iḏa, xëd kul naqla bi xiyana.

Iḏo b iḏo cam i dawla, mazbaţte lu şuroyo katolik, lu şuroyo proţestan, lu armënoyo katolik w lu armënoyo proţestan. L qul d caynayye sahmo manne qţili ba šqoqe d Marde, d Omid, d Urhoy, d Cantab, d Xarpeţ, di Addane, dë Skandarun, d Antakya,d Baylajuk,dë Nşiwën, d Sacërt, d Lëje, d Mëḏyaḏ… w zoxu bëṯra.

Bu tarix i mdabronuṯo di cito, cal dë cwëdla dayëm cam i ẖokuma, hawyo xayin lruẖa w lu camayḏa. I joǧrafya d Beṯ-Nahrin, ban arbac xawaşër diḏa, şëroye madënẖoye w macërboye malyewën. Mën naqqa d hawi tahluka, mërranne: Lë qaymitu! Lë quţlitu! Lë mqawmitu! Lë mtanetu! Lë mëžǧëlitu! Mën d ëbci hawu!

Hëwlan! Ma lë basyo u mede d huwlan?

25 nisën 2012Wikileaks: Assyrian Orthodox Patriarch Criticizes U.S.
November, 1981: Syrian Orthodox Church Patriarchal Encyclical

WikiLeaks: Ninewa: Assyrian Patriarch Visit and Proposal for Assyrian Homeland

Perspective: Guest-Editorial: One Step Forward, Five Backward
Perspective: Guest-Editorial: Wikileaks reveals Patriarch Zakka’s bad judgment
Perspective: Guest-Editorial: Neo-Assyrianism & the End of the Confounded Identity

Assyrian ForumsAssyrian Forums

Perspective: Editorials | Guest-Editorials | LettersPerspective: Editorials | Guest-Editorials | Letters

Guest Editorial Policy:
We welcome guest editorials and letters sent via our contact system. We reserve the right to determine the relevance and publication of any Assyrian-related article received. Perspectives expressed in guest editorials (op-ed) and letters do not necessarily reflect this website's views.


Do you have any related information or suggestions? Please email them.
AIM | Atour: The State of Assyria | Terms of Service