share

 Home | Library | Education Information

Bu tarix xëboţo l qiyomo
Aydarbo hawi cam lišono şurayt? drëšto tarixiye

by Jan Beṯ-Şawoce — teacher, writer and publisher. Beṯ-Froso & Beṯ-Prasa, Nisibin 2016.

Posted: Sunday, July 24, 2016 at 02:22 PM UT


Bu tarix xëboţo l qiyomo Aydarbo hawi cam lišono şurayt? drëšto tarixiye [Paperback] by Jan Bet-Şawoce.

Bu tarix xëboţo l qiyomo Aydarbo hawi cam lišono şurayt? drëšto tarixiye [Paperback]
by Jan Bet-Şawoce

authorPurchase Information:
Jan Beṯ-Şawoce | bio | writings
betsawoce [ a t ] live.com | Lulu

Book Details

 • Copyright: Beṯ-Froso & Beṯ-Prasa Nsibin
  (Standard Copyright License)
 • Publisher: Beṯ-Froso & Beṯ-Prasa Nsibin
 • Published: July 18, 2016
 • Language: Surayt
  (written in English)
 • Pages: 332
 • Binding: Perfect-bound Paperback
 • Interior Ink: Black & white
 • Weight: 0.48 lbs.
 • Dimensions (inches)
  6" wide x 9" tall

Book Contents

ẖwayto

Šrayto .........................................................13
Lišono şurayt
– hul l adyawma, kmëḏlëm bayn idoṯayna ....................................................17
Cbërto ........................................................23
Noše ............................................................23
Cito ..............................................................27
Šutose ........................................................30
Mtakazto ..................................................33

1. Lišono, lišone ..............................................37
hani, aydarbo nafiqi l ẖolo?............................37
Arco w lišono kowën emo .............................38
Lišono miṯo ..........................................................39
Lišone samiye .....................................................39

2. Qiyomo më dëkṯo l dëkṯo ẖreto .......41
As samiye koṯën l Beṯ-Nahrin .......................42
Nfoqo d ẖarf w alfaba l ẖolo .........................43
Imparatoriye ošurayto ...................................44
Malëkwoṯo cam ẖakome ẖaṯe .....................47

3. Mšiẖuṯo aw mšiẖoyuṯo .........................50
Rkowo d cito .......................................................52
Bu zabnano yaḏoce  .........................................54
Ţiţyanus (110-170) .........................................55
Bardayşan (154-222)......................................56
Madrašyoṯo cloye b Beṯ-Nahrin .................58

4. Hroše w ẖërobe cal arco d Beṯ-Nahrin ...................................................................................61
Nasţur w nasţërnoyuṯo ..................................62
Yacqub Urhoyo (633-708) ...........................64
Ţayuṯo aw dino da 30......................................66

5. Sulale d cabbasiye (750-946) ..........69
An oşmanliye aw at tërk ................................73

6. Cito yacqubayto kmëfloğo .................76
Ţuro, Ţurcabdin aw Beṯ-Nahrin Clayto  .79
Lišono şurayt w madrašyoṯo b Ţurcabdin.............................................................80
B şënca, cito kmaydo l ruẖa hëwwiye l ẖarbuṯo .................................................................81
Lišono şurayt b walayat rabe, aydarbo tle mi ẖolo?  .....................................................................87

7. Qurillos w doqtrin d maẖëtle ..........94
Doqtrin d Qurillos b Dayro d Zacfaran  ..98
Han naqqa, flağ w dabër! ............................101
Hiyojo w propoganda mqabël d Ţurcabdin ................................................................................102

8. Şayţara d lišono kurmanji b Ţurcabdin ......................................................105
Qale w ẖërobo pisikologi ...........................109

9. A mbašrone katolik koṯën l Beṯ-Nahrin ......................................................111
A proţëstan w lišono şurayt ......................113
Şurayt b cëlmo d yëlfono ............................121

10. Muršëd Asuriyun w lišono şurayt ................................................................................125
Kmo maṯle b şurayt d Mëḏyaḏ .................125
Lašan ylofo w tëwlifo, kibe nošo mcawën şëroye? ...............................................................127

11. Sayfo w Sayfe ........................................138

12. Bëṯër mu Sayfo......................................151
Paris w Wašington .........................................151
Qëryawoṯo d şëroye madënẖoye w macërboye.........................................................152
Niše d nafili yasire .........................................152
Qëlobo d dawle l sistam d jëmhuriye...........................................................153

13. Faţëryarxe w lišono şurayt ..........156
Lišono d cito, madrašto w froso dë kṯowe ................................................................................158
Madrašto l nacime şëroye b Zaẖle ..........162

14. Mosiqa b şurayt ..................................164

15. Lišono şurayt laf ayko azolo?.....167
Prof. Dr. Otto Jastrow ..................................170

16. Madrašto w lišono d emo bu Swed ................................................................................174
Ylofo d lišono ẖaqiqi w xabre ẖaṯe .........176
Cito sëryayto ortodoks bu Swed .............178
Prof. Jussi Aro b Södertälje ........................179
Af feodal d Mëḏyaḏ bdalle d nëfqi l ẖolo ................................................................................181
Organe swediye këbci mcawni ................184
Mgalṯo d H̱ uyoḏo ...........................................186
Mëlfone kmarkëwi ẖuyoḏo .......................187
Mgalṯo d Bahro Suryoyo .............................190
Fërco sëryoyo ..................................................193

17. Proža d Toxu Qorena .......................199
Şurayt kowe lišono .......................................199
Siv Nordell (1926-2015) ............................201
Bengt Knutsson ...............................................208
Lišono w ëšmone friše d këtle ..................208
Yusëf Sẖaq .........................................................209

18. Mankërone d lišono şurayt .........212
bu Swed, farose d ţërraẖa sëmëqto lu fšoro, knëfqi l ẖolo......................................................212
Gabriyel Afram ...............................................213
Yuẖanun Qašišo (1918-2001) ..................217
Caziz Be-Quryo ...............................................221
Camaniyel Poli ................................................224
Malak Bë-Şarëke (1949-1996).................225
Šamcën Bar-Mano .........................................226
Andërawos Be-Naqše ..................................228
Marawge Be-Sţayfo ......................................231
Gabriyel Bar-qašo .........................................234

19. Clomo d “jihad” mqabël d lišono şurayt  ..............................................................238
ẖuyoḏo oṯuroyo ............................................238
Protokole d ẖuyoḏo d mëlfone oṯuroye...............................................................240
Mgalṯo d H̱ uyoḏo b qëbole mqabël d lišono şurayt .................................................................243
H̱uyoḏo oṯuroyo b konferanse w tërgome mqabël d lišono şurayt ...............................249
Nqolo d “jihad” l larwal du Swed ...........252
Aẖ ẖaqayëq  .....................................................257

20. Dawro d këtle lišono ......................265

21. Mgalṯo w beṯ-froso Nsibin ..........268
Protastowat mqabël dë froso b lišono şurayt ..............................................................................269
Xtomo ...............................................................279

Mawzadyoṯo ................................................283
1. Lišono ţuroyo kubacle darbo bi kṯawto ... ..............................................................................283
2. Tërgomo ......................................................285
3. Urhoyo aw Şurayt ...................................311
Nëbce, kṯowe, frose .....................................317
Alfaba b şurayt ...............................................330

Book Description


English

Şurayt, as a language, has a long history of usage in Turabdin and outside Turabdin, in the region known as Northern Mesopotamia. Assyrians (today also known as Syriacs and Chaldeans) and non-Assyrians speakers used it as their vernacular language for thousands of years, but they never wrote it down. This is the key reason why there is little literature available in Şurayt today.

From the early 1980s Jan Beṯ-Şawoce has worked for the revival of Şurayt as a reading and writing language. He has published a magazine (Nsibin – 1987-2006), and numerous books and writings in Şurayt. It is not until recently that Şurayt started to be written, read and also being accepted as a language of its own.

With this book, for the first time, Jan Beṯ-Şawoce presents a historical study in Şurayt. He describes how the debate and dispute concerning Şurayt evolved over the years.

The contents of this book is entirely in the Şurayt (Western Assyrian) language.

Şurayt

Lišono şurayt, këtle tarix yarixo b Ţurcabdin w larwal d Ţurcabdin b Beṯ-Nahrin Clayto. Am more w ǧer mam more žǧili buwwe, bas lë kṯawto lë naẖët. Mawxa adyawma buwwe litteratur nëquşo kit.

Aṯën a mbašrone amarikan b falge dan 1800, cwëdde acle lašan d howe lišono bë qrayto w bë kṯawto. Maqralle buwwe nacime b madrašto, bëṯër am more ţralle mene w lë maqralle buwwe.

Jan Beṯ-Şawoce, më riše da 80’yat (1980) kcowëd lašan lišono şurayt d howe bë kṯawto w bë qrayto. Frësle b şurayt mgalṯo, kṯowe, kṯawyoṯo,... heš ucdo bdele şurayt, mena kmëkṯëw, kmëqre w mena ste kmitaqbël xëd lišono.

Zawno yarixo cito, šutose w more d këtle, aṯën mqabël d lišono şurayt lašan dlë mëkṯëw, dlë mëqre w hano labici d howe lišono.  

Bu kṯowano Jan Beṯ-Şawoce, l awwël naqla mẖaḏarle b şurayt “drëšto tarixiye”, harke bi drëštaṯe kmaẖwe, më aṯmël l adyawma, mën qale hawile lišono şurayt w haṯe aydarbo hawyo?
Do you have any related information or suggestions? Please email them.
AIM | Atour: The State of Assyria | Terms of Service